Stručne o nás


Občianske združenie Bavme sa folklórom vzniklo v roku 2015 a zastrešuje Folklórny kolektív Pristaše a Detský folklórny súbor Jahôdka, oba pôsobiace v Košiciach. Cieľom tohto združenia je prostredníctvom oboch organizačných jednotiek OZ pripravovať a prezentovať ľudovú tvorbu v podobe spevu, hudby a tanca. V súvislosti s týmito aktivitami je úlohou správnej rady spolu s členmi OZ plánovať a realizovať činnosti tak, aby bol zabezpečený chod oboch zoskupení na základe stanov OZ.

Ciele OZ

  1. Uchovávať a rozvíjať ľudové zvyky a tradície ľudového umenia na Slovensku, s akcentom hlavne na svadobné zvyky.
  2. Šíriť a propagovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej formách.
  3. Metodicky a výchovne pôsobiť na deti a mládež.
  4. Vytvárať odborné a organizačné zázemie pre naplňovanie činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich na rozvoj tradičnej kultúry, tanca, spevu, hudby a umeleckej výroby.
  5. Organizovať kultúrne, športové a spoločensko-súťažné programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti.
  6. Vydávať neperiodické publikácie, audio a video nahrávky z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ďalších oblastí kultúry vychadzajúcich z tradičnej kultúry.
  7. Združovať jednotlivcov so záujmom o ľudové umenie a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby.
  8. Spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Zmluvy